goodyear2win.gr | dunlop2win.gr

Goodyear 2 Win - Dunlop 2 Win

Οροι και προϋποθεσεις

Οροι και προϋποθεσεις Συμμετοχης

στην εκστρατεία προώθησης με τον τίτλο «Goodyear2win – Dunlop2win Οκτώβριος 2021».

(αναφερόμενοι εφεξής ως «Όροι και Προϋποθέσεις»)

1. Γενικες διαταξεις

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ» η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας, αρ. 55, Μαρούσι, 15123, Ελλάδα, με ΑΦΜ 094021529, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «Διοργανωτής»), επιθυμώντας να προβεί σε προβολή των προϊόντων της ελαστικών επιβατικού αυτοκινήτου Goodyear & Dunlop με διαστάσεις που έχουν επιλεχθεί από το Διοργανωτή (μέγεθος ζάντας 16”, 17”, 18’’, 19”, 20’’, 21’’ και 22″), (στο εξής «Ελαστικά»), διοργανώνει Εκστρατεία Προώθησης (στο εξής «Εκστρατεία») με τίτλο «Goodyear2win – Dunlop2win Οκτώβριος 2021».
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ» η οποία εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισίας, αρ. 55, Μαρούσι, 15123, Ελλάδα, με ΑΦΜ 094021529, ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «Διοργανωτής»), επιθυμώντας να προβεί σε προβολή των προϊόντων της ελαστικών επιβατικού αυτοκινήτου Goodyear & Dunlop με διαστάσεις που έχουν επιλεχθεί από το Διοργανωτή (μέγεθος ζάντας 16”, 17”, 18’’, 19”, 20’’, 21’’ και 22″), (στο εξής «Ελαστικά»), διοργανώνει Εκστρατεία Προώθησης (στο εξής «Εκστρατεία») με τίτλο «Goodyear2win – Dunlop2win Οκτώβριος 2021».
Η Εκστρατεία διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Εκστρατείας στους Ιστότοπους www.goodyear2win.gr & www.dunlop2win.gr (στο εξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
Η εφαρμογή της Εκστρατείας υποστηρίζεται και τελεί υπό τη διαχείριση της PBBL Creative Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα στο Γαλάτσι, στη διεύθυνση Λ. Βεΐκου 43 και Κορίνης 2 11146, ΑΦΜ 800994526, ΔΥΟ ΙΓ Αθηνών (αναφερόμενης εφεξής ως «Διαχειριστής»).
Η Εκστρατεία αποσκοπεί στην επιβράβευση για την απόκτηση των Ελαστικών από τους Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της Εκστρατείας, απευθείας από τα σημεία πώλησης που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (αναφερόμενων εφεξής συλλογικά ως «Συνεργάτες» ή μεμονωμένα ως «Συνεργάτης»).
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, δημοσιεύοντας τη νέα τους έκδοση στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας. Ωστόσο, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαγορεύεται να παραβιάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματα που κατέχουν ήδη οι Συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις στους παρόντες Κανόνες και στις Προϋποθέσεις θα ανακοινώνονται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος τους.
Η παρούσα Εκστρατεία δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται, σε καμία περίπτωση, τυχερό παιχνίδι.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, καθώς η συμμετοχή στην Εκστρατεία προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των συμμετεχόντων

2. Προϋποθεσεις συμμετοχης στην Εκστρατεια (στο εξης ο συμμετεχων θα αναφερεται ως «Συμμετεχων»)

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκστρατεία έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δεν έχει ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές προς τον Διοργανωτή και δεν είναι εργαζόμενος του Διοργανωτή ή του Διαχειριστή, συγγενής, ή συνεργάτης αυτών. Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σας στην Εκστρατεία θα πρέπει να επισκεφτείτε τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στον Ιστότοπο , αποδεχόμενοι συγχρόνως τους παρόντες όρους. Χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας και να αποστείλετε φωτογραφία της απόδειξης αγοράς των 4 νέων ελαστικών, Goodyear ή Dunlop διάστασης από 16’’ και πάνω, καθώς επίσης και φωτογραφία των νέων ελαστικών τοποθετημένων στο όχημά σας, στην οποία θα είναι ευκρινή το μοντέλο και οι διαστάσεις. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμετοχής στην Εκστρατεία θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στη δηλωθείσα από εσάς διεύθυνση) το οποίο θα σας ενημερώνει ότι έχετε αποστείλει επιτυχώς τα στοιχεία σας μέσω της πλατφόρμας. Αφού ο Διαχειριστής επεξεργαστεί τα στοιχεία της συμμετοχής σας, θα λάβετε ένα επιπλέον μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα σας ενημερώνει για την επιτυχή ή μη επιτυχή συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια και πληροφορίες για την παραλαβή ή μη του δώρου σας.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Εκστρατεία, σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς επίσης και σε περίπτωση διεξαγωγής δραστηριοτήτων που βλάπτουν ή θέτουν σε κίνδυνο το καλό όνομα, τη φήμη ή τα συμφέροντα του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίζει εάν θα αφαιρέσει το δικαίωμα συμμετοχής του Συμμετέχοντα στην Εκστρατεία, σε περίπτωση που εκείνος χρησιμοποιήσει ελλιπείς ή ψευδείς διευθύνσεις, ονόματα, ελλιπείς ή ψευδείς αποδείξεις αγοράς ελαστικών ή δεν αποστείλει φωτογραφία των νέων ελαστικών τοποθετημένων στο όχημά σας, στην οποία θα είναι ευκρινή το μοντέλο και οι διαστάσεις. Οι Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, χάνουν το δικαίωμα να λάβουν οποιαδήποτε επιβράβευση. Εάν η επιβράβευση έχει ήδη ληφθεί από Συμμετέχοντες που έχουν αποκλειστεί, ο Διοργανωτής δύναται να απαιτήσει απευθείας από αυτούς αποζημίωση της αντίστοιχης αξίας.
Η συμμετοχή στην εκστρατεία προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο, με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δε δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά του Διοργανωτή ή/και της περιουσίας του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Ο Διαχειριστής ή ο Διοργανωτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που απορρέουν από τη νομοθεσία ή την ερμηνεία της ή για τυχόν επιπλέον έξοδα που τυχόν βαρύνουν τους Συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους στην Εκστρατεία, για φορολογικές υποχρεώσεις και άλλες οφειλές προς το δημόσιο.
Με τη συμμετοχή του στην Εκστρατεία και με τη έγγραφη συμφωνία του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), ο Συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο της Εκστρατείας.

3. Διαρκεια της Εκστρατειας

Η Εκστρατεία αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2021 (αναφερόμενη εφεξής ως «Περίοδος ισχύος της Εκστρατείας»). Oι επιβραβεύσεις θα παρέχονται μόνο εντός της προαναφερθείσας περιόδου ισχύος της Εκστρατείας, με την απόκτηση Ελαστικών από Συμμετέχοντες που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο παρόν.
Στο πλαίσιο της Εκστρατείας, ως ημερομηνία απόκτησης Ελαστικών από Συμμετέχοντες θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στα τιμολόγια ή σε αποδείξεις που έχουν αποσταλεί από τον Συμμετέχοντα με ορθό τρόπο στον Ιστότοπο, τα οποία επιβεβαιώνουν την εν λόγω απόκτηση.

4. Μηχανισμος διεξαγωγης της εκστρατειας

Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει να παραδώσει μια επιβράβευση σε Συμμετέχοντες οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που καταδεικνύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι οποίοι θα αποκτήσουν 4 Ελαστικά Goodyear ή Dunlop, διάστασης από 16’’ και πάνω, εντός της Περιόδου ισχύος της Εκστρατείας απευθείας από οποιονδήποτε Συνεργάτη που ορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι η προαναφερθείσα απόκτηση θα καταχωρηθεί με ορθό τρόπο στον Ιστότοπο από τον Συμμετέχοντα, όπως αυτός ορίζεται στον ιστότοπο έως την 7η Νοεμβρίου 2021, σύμφωνα με το σημείο 2 παρακάτω και θα εγκριθεί από τον Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης.
Προκειμένου να αποκτήσουν την επιβράβευση , οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να καταχωρίσουν στοιχεία επικοινωνίας στον Ιστότοπο, όπως ορίζονται στον Ιστότοπο, για την απόκτηση Ελαστικών που καλύπτει η Εκστρατεία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρισης, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται επίσης να αποστείλουν ευκρινείς σαρώσεις ή φωτογραφίες τιμολογίων Φ.Π.Α. ή αποδείξεων που να επιβεβαιώνουν την απόκτηση 4 Ελαστικών Goodyear ή Dunlop, διάστασης από 16’’ και πάνω, εντός της Περιόδου ισχύος της Εκστρατείας όπως επίσης και φωτογραφία των νέων ελαστικών εγκατεστημένων στο αυτοκίνητο όπου θα διακρίνονται βασικές πληροφορίες του προϊόντος, όπως μοντέλο και διάσταση.
Όλες οι σαρώσεις και οι φωτογραφίες που αποστέλλονται στον Ιστότοπο από τους Συμμετέχοντες, θα επαληθεύονται και θα εγκρίνονται από τον Διαχειριστή, ο οποίος θα παρέχει στον Διοργανωτή μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τη συνολική αξία της επιβράβευσης που θα πρέπει να αποδοθεί σε κάθε Συμμετέχοντα.
Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδώσει μια επιβράβευση σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα δεν έχει καταχωρίσει δεόντως τα απαιτούμενα στοιχεία για την απόκτηση των Ελαστικών μέχρι τις 7 Νοεμβρίου 2021 ή σε οποιονδήποτε Συμμετέχοντα που επέστρεψε στον Συνεργάτη Ελαστικά που αγόρασε, μετά την καταχώρισή τους στον Ιστότοπο.
Οι Συμμετέχοντες που θα αποκτήσουν 4 Ελαστικά, Goodyear ή Dunlop διάστασης από 16’’ και πάνω, κατά τη διάρκεια της Περιόδου ισχύος της εκστρατείας και θα τα καταχωρίσουν στον Ιστότοπο , εντός της περιόδου που αναφέρεται στο παρόν, θα λάβουν ως επιβράβευση ανάλογα με τις ακόλουθες αγορές:
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 16 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 20, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 17 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 30, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 18 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 50, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 19 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 50, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 20 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 50, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 21 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 80, 00€
 • Με αγορές ελαστικών διάστασης 22 ιντσών η αξία της επιβράβευσης είναι 80, 00€
Οι αγορές θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στον Ιστότοπο και θα εγκριθούν από τον Διαχειριστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαλήθευσης (αναφερόμενο εφεξής ως «Επιβράβευση»). Η αξία της Επιβράβευσης θα καθορίζεται από τη διάσταση και συγκεκριμένα τη διάμετρο των Ελαστικών που έχουν αποκτηθεί και καταχωρηθεί δεόντως σύμφωνα με τα ανωτέρω.

5. Επιβραβευση

Η επιβράβευση από την Εκστρατεία που θα κερδίζει κάθε νικητής είναι η κάρτα Ticket Compliments® Gift Card, ως κατωτέρω:
 • Κάρτα Ticket Compliments® Gift Card 20, 00€
 • Κάρτα Ticket Compliments® Gift Card 30, 00€
 • Κάρτα Ticket Compliments® Gift Card 50, 00€
 • Κάρτα Ticket Compliments® Gift Card 80, 00€
Η χρήση της κάρτας (επιβράβευση) συνοδεύεται από όρους οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.edenred.gr/el-GR/Content/Files/Terms_Ticket_Compliments_Gift_Card.aspx

6. Ανακοινωση των αποτελεσματων της Εκστρατειας και καταβολη της Επιβραβευσης

Η διαδικασία επαλήθευσης των Συμμετεχόντων όσον αφορά την πλήρωση όλων των κριτηρίων επιλεξιμότητας που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν Επιβράβευση, θα διεξαχθεί από τον Διαχειριστή μέσα σε 15 ημέρες από τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στον ιστότοπο, το αργότερο.
Όλοι οι Συμμετέχοντες θα έχουν ειδοποιηθεί μέσα σε 15 ημέρες από τη συμπλήρωση της συμμετοχής τους στον ιστότοπο, σχετικά με τα αποτελέσματα της επαλήθευσης μέσω email που θα αποσταλεί στη διεύθυνση email που παρασχέθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφής στον Ιστότοπο.
Οι επιβραβεύσεις θα παραδοθούν απευθείας από τον Διαχειριστή στους Συμμετέχοντες που έχουν επαληθευτεί και εγκριθεί δεόντως από τον Διαχειριστή εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της προωθητικής εκστρατείας, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω. Τα Βραβεία θα αποσταλούν με υπηρεσίας ταχυμεταφοράς ή μέσω συστημένου Ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υπέδειξε κάθε Συμμετέχων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του στον Ιστότοπο.

7. Υποβολη Παραπονων

Οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν παράπονα σχετικά με την Εκστρατεία.
Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονα απευθείας στον Διοργανωτή, εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ακόλουθη διεύθυνση email: info@goodyear2win.gr & info@dunlop2win.gr μέχρι 28 ημέρες από τη λήξη της προωθητικής εκστρατείας, σχετικά με οποιεσδήποτε παρατυπίες την αφορούν. Οποιαδήποτε παράπονα λάβει ο Διοργανωτής μετά το πέρας της προαναφερθείσας περιόδου, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον Διοργανωτή. Τα έγγραφα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση του Διοργανωτή: «GOODYEAR ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ» ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 55, ΜΑΡΟΥΣΙ 15123.
Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει γραπτώς τον Συμμετέχοντα που υποβάλλει το παράπονο, για την αποδοχή ή την απόρριψη του παραπόνου του, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του.
Οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία ανάμεσα στους Συμμετέχοντες, στον Διαχειριστή και στον Διοργανωτή θα πραγματοποιείται μέσω του Ιστοτόπου ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση email: info@goodyear2win.gr / info@dunlop2win.gr.

8. Προσωπικα δεδομενα Συμμετεχοντων

Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση της Εκστρατείας καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από το Διοργανωτή και το Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής της Εκστρατείας την απόδοση των Επιβραβεύσεων, καθώς και την προβολή και προώθηση της Εκστρατείας για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων του Διοργανωτή και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων τους, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από το Διοργανωτή και/ ή το Διαχειριστή αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τους ίδιους είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας εκστρατείας.
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: Όνοματεπωνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση κατοικίας, πόλη email, απόδειξη αγοράς, φωτογραφία ελαστικών, με ευκρινή στοιχεία το μοντέλο και τις διαστάσεις τους, τοποθετημένα στο αυτοκίνητο.
Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους κατά τη διάρκεια της δήλωσης συμμετοχής στον Ιστότοπο, για την κοινοποίηση των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων στον Διαχεριστή, τον Διοργανωτή και για την επεξεργασία των κοινοποιημένων προσωπικών δεδομένων εκ μέρους του Διοργανωτή, αποκλειστικά για τους σκοπούς της διοργάνωσης της Εκστρατείας.
Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην εκστρατεία μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε στο Διοργανωτή επικοινωνώντας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@goodyear2win.gr/info@dunlop2win.gr. Περαιτέρω κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.
Οι Συμμετέχοντες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και να τα διορθώνουν επικοινωνώντας με τον/την info@goodyear2win.gr/info@dunlop2win.gr. Τα παρεχόμενα δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Εκστρατείας, καθώς και επίδοσης και καταβολής των Βραβείων.

9. Τελικες διαταξεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέρη που συμμετέχουν στην Εκστρατεία. Στους Όρους και τις Προϋποθέσεις προσδιορίζονται οι αρχές διεξαγωγής της Εκστρατείας, τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετεχόντων της Εκστρατείας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Διοργανωτή, του Διαχειριστή και των Συμμετεχόντων.
Όλα τα ζητήματα που δεν διευθετούνται από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία, όπως ισχύει για την έδρα του Διοργανωτή.
Κάθε διαφορά σχετική με την Εκστρατεία, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).
Τα βραβεία είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εκχωρούνται και δεν ανταλλάσσονται. Το δε δικαίωμα παραλαβής της επιβράβευσης δεν εκχωρείται από τον νικητή σε οποιονδήποτε τρίτο. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία βραβεία της Εκστρατείας διαφοροποιηθούν λόγω εξάντλησης, έλλειψης, ή αδυναμίας του προμηθευτή των Βραβείων. Τα Βραβεία που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται δωρεάν με αιτία τον διαγωνισμό, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι του Διοργανωτή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της τελούμενες από δόλο ή βαρεία αμέλεια και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.
Με την πάροδο της περιόδου ισχύος της Εκστρατείας και την παράδοση των Επιβραβεύσεων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη για την ποιότητα και τις αναγραφόμενες ιδιότητες των επιβραβεύσεων, τυχόν ελαττώματα αυτών ή της Εκστρατείας, τυχόν βλάβη-ζημία για οποιονδήποτε λόγο από την επιβράβευση και την χρήση αυτής. Η Διοργανώτρια και η Διαχειρίστρια δεν ευθύνονται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Επιβράβευσης, για οποιαδήποτε αιτία, κατόπιν παραλαβής της από τους Συμμετέχοντες.

Παραρτημα 1 αναφορικα με τους Ορους και τις Προϋποθεσεις

της εκστρατείας προώθησης «Goodyear2win – Dunlop2win Οκτώβριος 2021»

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

«Επιβατικά Ελαστικά Goodyear & Dunlop 16”, 17”, 18’’, 19”, 20’’, 21’’ και 22”»
Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο Συνεργατών που συμμετέχουν στην εκστρατεία κάνοντας κλικ εδώ.